•  x 

  ostukorv tühi
 • magamiskohad

Tingimused

MÜÜGITINGIMUSED 

Indeks:
Artikkel 1 - Mõisted
Artikkel 2 - Ettevõtja isik
Artikkel 3 - Kohaldamine
Artikkel 4 - Pakkumine
Artikkel 5 - Leping
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Artikkel 7 - Kulud lepingust taganemise korral
Artikkel 8 - Taganemisõigus välistamise korral
Artikkel 9 - hind
Artikkel 10 - Vastavus ja garantii
Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine
Artikkel 12 - Kestus tehingud: kestus, tühistamine ja pikendamine
Artikkel 13 - Tasumine
Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord
Artikkel 15 - Vaidlused
Artikkel 16 - Täiendavad või kõrvalekalduvad sätted
 
Artikkel 1 - Mõisted
Nendel tingimustel kehtivad järgmised määratlused:
 
1. järelemõtlemisaeg: periood, mille jooksul tarbija saab kasutada oma taganemisõigust;
2. tarbija - füüsiline isik, kes ei tegutse kutsealal ega äritegevuses ning sõlmib ettevõtjaga sidelepingu;
3. päev: kalendripäev;
4. Tehingu kestus: sidevahendi abil sõlmitud leping toodete ja / või teenuste seeria kohta, mille tarne- ja / või ostukohustus jaguneb aja jooksul.
5. Vastupidav kandja: mis tahes vahend, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal talletada talle isiklikult adresseeritud teavet viisil, mis võimaldab edaspidist konsulteerimist ja salvestatud teabe muutmata taastootmist.
6. Taganemisõigus: tarbija võimalus järelemõtlemisaja jooksul kauglepingust taganeda;
7. Näidisvorm: lepingust taganemise näidisvorm, mille ettevõtja annab tarbijale võimaluse täita, kui ta soovib oma taganemisõigust kasutada.
8. ettevõtja: füüsiline või seadusjärgne isik, kes pakub tooteid ja / või teenuseid tarbijatele vahemaa tagant;
9. Kaugleping - kokkulepe, mille alusel ettevõtja ja toodete ja / või teenuste kaugmüügi korraldatud süsteemi raames kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) on ainult üks või mitu kaugsuhtluse tehnikat. kasutatud;
10. Kaugsuhtluse tehnika: vahend, mida saab kasutada lepingu sõlmimisel ilma, et tarbija ja ettevõtja oleksid samal ruumis samal ajal.
11. Tingimused: käesolevad ettevõtja üldtingimused.
 
Artikkel 2 - Ettevõtja isik
Domus Naturae - loodusmaja
PO box 9120
1800 GE Alkmaar / Holland
Tel .: +31 (0) 72 202 90 76
E-posti aadress: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda. 
Kaubanduskoja number: 65929926
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number: NL856321266B01
 
Artikkel 3 - Kohaldamine
1. Need üldtingimused kehtivad iga ettevõtja pakutavale pakkumisele ning iga kauglepingu ja ettevõtja ja tarbija vahelise tellimuse kohta.
2. Enne sidevahendi abil sõlmitud lepingu sõlmimist tehakse nende üldtingimuste tekst tarbijale kättesaadavaks. Kui see pole enne kauglepingu sõlmimist mõistlikult võimalik, siis osutatakse, et üldtingimusi saab ettevõtja juures vaadata ja need saadetakse tarbija soovil võimalikult kiiresti tasuta.
3. Kui sidevahendi abil sõlmitud leping sõlmitakse elektrooniliselt, võib erandina eelmisest lõigust ja enne kauglepingu sõlmimist teha nende üldtingimuste teksti tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks viisil, mis võimaldab tarbijal hõlpsasti talletada. seda vastupidaval kandjal. Kui see pole mõistlikult võimalik, siis enne sidevahendi abil sõlmitud lepingu sõlmimist osutatakse, kus üldtingimustega saab elektrooniliselt tutvuda ning et tarbija nõudmisel saadetakse need tasuta elektroonilisel teel või muul viisil.
4. Juhul kui lisaks üldistele tingimustele kohaldatakse konkreetseid toote- või teenusetingimusi, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiku mutatis mutandis ning tarbija võib vastuoluliste üldtingimuste korral alati tugineda kohaldatavale sättele, mis on kõige parem talle soodsad.
5. Kui üks või mitu nende üldtingimuste sätet on mingil ajal täielikult või osaliselt tühine või hävitatud, jäävad leping ja need tingimused kehtima ning asjaomane säte asendatakse sättega, mille kohaselt algse lähenemise eesmärk on nii palju kui võimalik.
6. Olukordi, mida need üldtingimused ei reguleeri, tuleb hinnata nende üldtingimuste "vaimus".
7. Tingimusi meie tingimuste või tingimuste ühe või mitme sätte selgitamisel või sisul tuleks selgitada nende tingimuste ja mõtete tähenduses.
 
Artikkel 4 - Pakkumine
1. Kui pakkumine on piiratud kehtivusajaga või kui selle suhtes kehtivad tingimused, märgitakse see pakkumises selgesõnaliselt.
2. Pakkumine on ilma kohustusteta. Ettevõtjal on õigus pakkumist muuta ja muuta.
3. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete ja / või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist õigesti hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, kajastavad need pakutavaid tooteid ja / või teenuseid tõeliselt. Ilmsed vead või vead pakkumises ettevõtjat ei seo.
4. Kõik pakkumises olevad pildid, kirjeldused ja teave on soovituslikud ega tohi põhjustada hüvitist ega lepingu lõpetamist.
5. Piltidega tooted kajastavad pakutavaid tooteid tõeliselt. Ettevõtja ei saa garanteerida, et kuvatavad värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele.
6. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, mis on tarbijale selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eriti:
 •  hind koos maksudega;
 •  saatmiskulud;
 •  lepingu sõlmimise viis ja selle saavutamiseks vajalikud toimingud;
 •  kas taganemisõigus kehtib või mitte;
 •  makseviis, lepingu üleandmine ja täitmine;
 •  pakkumise vastuvõtmise periood või periood, mille jooksul ettevõtja tagab hinna;
 •  kaugsuhtluse tariifi summa, kui kaugsuhtluse tehnika kasutamise kulud arvutatakse muul viisil kui kasutatud sidevahendite tavaline põhitariif
 •  kas leping esitatakse pärast sõlmimist ja kui jah, siis kuidas tarbija saab sellega tutvuda;
 •  viis, kuidas tarbija saab enne lepingu sõlmimist kontrollida tema poolt lepingu alusel esitatud andmeid ja vajadusel neid parandada;
 •  muud keeled, milles saab lisaks hollandi keeltele ka lepingu sõlmida;
 •  käitumisjuhendid, mida ettevõtja on endale kehtestanud, ja viis, kuidas tarbija saab nende käitumisjuhenditega elektrooniliselt tutvuda; ja
 •  sidevahendi abil sõlmitud lepingu minimaalne kestus tehingu kestuse korral.
 •  Valikuline: saadaolevad suurused, värvid, materjalitüübid.
Artikkel 5 - Leping 
1. Ilma et see piiraks lõike 4 sätete kohaldamist, sõlmitakse leping tarbija poolt pakkumise vastuvõtmise ja vastavate tingimuste täitmise hetkel.
2. Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt aktsepteerinud, kinnitab ettevõtja viivitamata elektrooniliselt pakkumise vastuvõtmise. Kuni ettevõtja pole selle vastuvõtmist kinnitanud, saab tarbija kokkuleppe üles öelda.
3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja andmete elektroonilise edastamise tagamiseks vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ning tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbija saab tasuda elektrooniliselt, jälgib ettevõtja asjakohaseid turvameetmeid.
4. Ettevõtja saab - õigusliku raamistiku piires - teavitada, kas tarbija suudab täita oma maksekohustusi, samuti kõiki neid fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu sõlmimisel vastutustundliku kokkuvõtte tegemiseks. Kui sellel uurimisel põhineval ettevõtjal on mõjuvaid põhjusi kokkuleppe sõlmimata jätmiseks, on tal õigus keelduda korraldusest või taotlusest ning tal on õigus seada täitmise eritingimused.
5. Ettevõtja saadab koos toote või teenusega kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks seda püsival andmekandjal kättesaadaval viisil säilitada, järgmise teabe:
a. ettevõtja tegevuskoha külastusaadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda;
b. tingimused ja viis, kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või selge avaldus taganemisõiguse välistamise kohta;
c. teave garantiide ja olemasoleva teenuse kohta pärast ostmist;
d. nende tingimuste artikli 4 lõikes 3 sisalduvat teavet, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on selle teabe tarbijale juba enne lepingu täitmist edastanud;
e. lepingu lõpetamise nõuded, kui leping on sõlmitud üle ühe aasta või on tähtajatu.
6. Pikendatud tehingu korral kohaldatakse eelmise lõike sätteid ainult esimese tarne suhtes.
7. Iga leping sõlmitakse edasilükkavatel tingimustel, kui asjaomased tooted on piisavalt kättesaadavad.
 
Artikkel 6 - Taganemisõigus
Toodete tarnimisel:
1. Toodete ostmisel on tarbijal võimalus leping 14 päeva jooksul põhjusi esitamata lõpetada. See järelemõtlemisaeg algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija poolt tema poolt eelnevalt nimetatud esindaja saab toote kätte, millest on teada antud ettevõtjale.
2. Järelemõtlemisperioodil käitleb tarbija toodet ja pakendit hoolikalt. Ta pakib toote lahti või kasutab seda ainult sel määral, mis on vajalik hindamaks, kas ta soovib toodet säilitada või mitte. Kui ta kasutab oma taganemisõigust, tagastab ta toote koos kõigi tarvikutega ja kui see on mõistlikult võimalik - algses seisukorras ja pakendis ettevõtjale, vastavalt ettevõtja antud mõistlikele ja selgetele juhistele.
3. Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada, on ta kohustatud sellest ettevõtjale 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist teatama. Tarbija peab sellest teatama näidisvormi abil. Pärast seda, kui tarbija on teatanud, et soovib kasutada oma taganemisõigust, peab klient toote 14 päeva jooksul tagastama. Tarbija peab tarnitud kauba õigeaegse tagastamise korral tõendama näiteks saadetise tõendiga.
4. Kui klient ei ole teatanud, et soovib kasutada oma taganemisõigust pärast lõigetes 2 ja 3 nimetatud ajavahemike möödumist või kui tarbija ei ole toodet ettevõtjale tagasi andnud, on ost fakt.
Teenuste osutamisel:
5. Teenuse osutamisel on tarbijal võimalus leping lõpetada ilma põhjusi esitamata vähemalt 14 päeva jooksul, alates lepingu sõlmimise päevast.
6. Oma taganemisõiguse kasutamiseks keskendub tarbija mõistlikele ja selgetele juhistele, mille ettevõtja pakub koos pakkumisega ja / või hiljemalt kättetoimetamisel.
 
Artikkel 7 - Kulud lepingust taganemise korral
1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, kannab ta kauba tagastamisega seotud kulud.
2. Kui tarbija on summa tasunud, maksab ettevõtja selle summa tagasi nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tühistamist. Tingimus on siiski see, et kaupmees on toote juba kätte saanud või et täielikku tagastamist saab veenvalt tõestada. Tagasimaksed tehakse sama makseviisi abil, mida tarbija kasutab, välja arvatud juhul, kui tarbija on mõne muu makseviisi selgesõnaliselt lubanud.
3. Kui toode on kahjustatud tarbija enda hooletu käitlemise tõttu, vastutab toote amortisatsiooni eest tarbija.
4. Tarbija ei saa vastutada toote odavnemise eest, kui ettevõtja ei esita kogu seaduslikult nõutud teavet taganemisõiguse kohta, seda tuleks teha enne müügilepingu sõlmimist.
 
Artikkel 8 - Taganemisõiguse välistamine 
1. Ettevõtja võib lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud toodete puhul tarbija taganemisõiguse välistada. Taganemisõiguse välistamine kehtib ainult siis, kui ettevõtja on seda pakkumisel selgelt öelnud, vähemalt õigeks ajaks järelduse tegemiseks. lepingust.
2. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult järgmiste toodete puhul:
a. mis on loodud ettevõtja poolt vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele;
b. mis on oma olemuselt selgelt isiklikud;
c. mida nende olemuse tõttu ei saa tagastada;
d. mis võivad kiiresti rikkuda või vananeda;
e. millest hind sõltub finantsturu kõikumistest, millele ettevõtjal puudub mõju;
f. lahtiste ajalehtede ja ajakirjade jaoks;
g. audio- ja videosalvestuste ning arvutitarkvara jaoks, mille tarbija on plommi rikkunud.
h. hügieeniliste toodete puhul, mille tarbija on plommi rikkunud.
3. Taganemisõiguse välistamine on võimalik ainult järgmistel teenustel:
a. majutuse, transpordi, restoraniteenuste või vaba aja veetmise võimaluste kohta kindlal kuupäeval või teatud perioodil;
b. millest tarnimine algas tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne järelemõtlemisaja lõppu;
c. kihlvedude ja loteriide osas.
 
Artikkel 9 - hind 
1. Pakkumises nimetatud perioodil pakutavate toodete ja / või teenuste hindu ei tõsteta, välja arvatud käibemaksumäärade muutumisest tulenevad hinnamuutused.
2. Vastupidiselt eelmisele lõigule võib ettevõtja pakkuda tooteid või teenuseid muutuva hinnaga, kui hinnad on seotud finantsturu kõikumistega, millele ettevõtjal puudub mõju. Seda seost kõikumistega ja asjaolu, et kõik nimetatud hinnad on sihthinnad, mainitakse pakkumises.
3. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui need tulenevad seadustest või sätetest.
4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult siis, kui ettevõtja on selle ette näinud ja:
a. need tulenevad seadustest või eeskirjadest; või
b. tarbijal on õigus leping lõpetada alates hinnatõusu alguskuupäevast.
5. Toodete või teenuste pakkumises nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
6. Kõigis hindades võivad esineda trükivigu. Vigade printimise tagajärgede eest ei vastutata. Trükivigade ilmnemisel ei ole ettevõtja kohustatud toodet vale hinnaga kohale toimetama.
 
Artikkel 10 - Vastavus ja garantii
1. Ettevõtja tagab, et tooted ja / või teenused vastavad lepingu sõlmimise kuupäeval lepingule, pakkumises toodud spetsifikatsioonidele, mõistlikele vooruse ja / või kasutatavuse nõuetele ning kehtivatele seadustele ja / või valitsuse määrustele. leping. Kokkuleppel garanteerib ettevõtja ka selle, et toode sobib muuks kui tavapäraseks kasutamiseks.
2. Ettevõtja, tootja või maaletooja antud garantii ei mõjuta seadusest tulenevaid õigusi ja nõudeid, mida tarbija saab lepingu alusel ettevõtja vastu esitada.
3. Kõigist puudustest või valesti tarnitud toodetest tuleb ettevõtjale 4 nädala jooksul pärast tarnimist kirjalikult teatada. Tooted peavad olema tagastatud originaalpakendis ja uues seisukorras.
4. Ettevõtja garantiiaeg on kooskõlas tootja garantiiajaga. Ettevõtja ei vastuta kunagi toodete lõpliku sobivuse eest tarbija igaks otstarbeks ega toodete kasutamise või kasutamisega seotud nõuannete eest.
5. Garantii ei kehti, kui:
 • Tarbija on tarnitud tooteid ise parandanud ja / või töödelnud või kui tarbija on neid parandanud ja / või töötanud kolmandad isikud;
 • Tarnitud tooted puutuvad kokku ebaharilikes tingimustes või muul viisil hooletu käitlemisega või on vastuolus ettevõtja juhistega ja / või neid käsitletakse pakendil;
 • Defekt on täielikult või osaliselt tingitud määrustest, mille valitsus on teinud või kavatseb kasutada kasutatud materjalide laadi või kvaliteedi osas.
Artikkel 11 - Kohaletoimetamine ja täitmine
1. Ettevõtja hoolitseb toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel võimalikult suure ettevaatusega.
2. Tarnekoht on aadress, mille tarbija on ettevõttele teatanud.
3. Võttes arvesse käesoleva artikli lõike 4 sätteid, täidab ettevõte aktsepteeritud tellimusi kiiresti, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui tarbija on nõustunud pikema tarneperioodiga. Kui kohaletoimetamine viibib või kui tellimust ei saa täita või ainult osaliselt, saab tarbija sellekohase teate hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist. Sel juhul on tarbijal õigus leping ilma kuludeta lõpetada. Tarbijal ei ole õigust hüvitisele.
4. Kõik tarnetingimused on soovituslikud. Tarbija ei saa nimetatud perioodidest mingeid õigusi. Tähtaja ületamine ei anna tarbijale õigust hüvitisele.
5. Lõpetamise korral vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 tagastab ettevõtja tarbija makstud summa võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist.
6. Kui tellitud toote tarnimine osutub võimatuks, püüab ettevõtja teha asendustoote kättesaadavaks. Hiljemalt kohaletoimetamisel öeldakse selgelt ja arusaadavalt, et kohaletoimetatav toode tuleb kohale. Asendusosade puhul ei saa välistada taganemisõigust. Mis tahes tagasisaatmiskulud kannab ettevõtja.
7. Toodete kahjustumise ja / või kadumise risk lasub ettevõtjal kuni tarbijale või ette nähtud esindajale üleandmiseni, millest ettevõtjat teavitatakse, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti.
 
Artikkel 12 - Tehingute kestus: kestus, tühistamine ja pikendamine
Tühistamine
1. Tarbija saab igal ajal lõpetada tähtajatult sõlmitud lepingu, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, võttes arvesse kokkulepitud ülesütlemiseeskirju ja etteteatamistähtaega. ühe kuuni.
2. Tarbija saab igal ajal määratud tähtaja lõpuks lõpetada tähtajaliselt sõlmitud lepingu, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, arvestades kokkulepitud ülesütlemist reegleid ja etteteatamistähtaega kuni üks kuu.
3. Tarbija võib eelmistes lõikudes nimetatud lepingutes:
 • tühistada mis tahes ajal ja ei piirdu ainult lepingu lõpetamisega kindlal ajal või perioodil;
 • vähemalt tühistama samal viisil, nagu need tema sõlmisid;
 • tühistage alati sama etteteatamistähtajaga, mille ettevõtja on endale ette näinud.
Laiendamine
4. Kindlaksmääratud tähtajaks sõlmitud lepingut, mis hõlmab toodete (sealhulgas elektrienergia) või teenuste regulaarset tarnimist, ei saa vaikimisi tähtajaliselt pikendada ega pikendada.
5. Vastupidiselt eelmisele lõikele võib tähtajaliselt sõlmitud lepingut, mis hõlmab päevalehtede, ajalehtede ja ajakirjade regulaarset kättetoimetamist, pikendada vaikimisi tähtajaliselt, maksimaalselt kolmeks kuuks, kui tarbija saab selle pikendatud lepingu enne pikendamise lõppu üles öelda kuni ühekuulise etteteatamistähtajaga.
6. Kindlaksmääratud tähtajaks sõlmitud lepingut, mis hõlmab toodete või teenuste regulaarset tarnimist, võib vaikimisi pikendada määramata ajaks, kui tarbija võib igal ajal üles öelda etteteatamistähtajaga kuni üks kuu ja etteteatamistähtaeg kuni kolm kuud, kui leping laieneb päevalehtede, ajalehtede ja ajakirjade tavapärasele kohaletoimetamisele, kuid vähem kui üks kord kuus.
7. Päevalehtede, ajalehtede ja ajakirjade regulaarse kohaletoimetamise (prooviversioon või sissejuhatav tellimus) piiratud kestusega lepingut ei saa vaikivalt jätkata ja see lõpeb automaatselt pärast prooviperioodi või sissejuhatavat perioodi.
Kestus
8. Kui lepingu kehtivusaeg on üle ühe aasta, võib tarbija lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest kuni üks kuu, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus takistavad ülesütlemist enne kokkulepitud tähtaja lõppu.
 
Artikkel 13 - Tasumine
1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tarbija võlgnetavad summad maksta 7 tööpäeva jooksul pärast artikli 6 lõikes 1 osutatud järelemõtlemisaja algust. Teenuse osutamise lepingu korral algab see tähtaeg pärast tarbija on saanud lepingu kinnituse.
2. Tarbija on kohustatud viivitamata ettevõtjale teatama esitatud või täpsustatud makseandmete ebatäpsustest.
3. Kui tarbija ei täida oma kohustusi, on ettevõtjal õigus, kui seadusest tulenevad piirangud nõutakse sisse mõistlikud kulud, mis tehti tarbijale enne teatavaks.
 
Artikkel 14 - Kaebuste esitamise kord
1. Ettevõtjal on hästi avalikustatud kaebuste esitamise kord ja ta menetleb kaebust vastavalt selle kaebuse menetlusele.
2. Kaebused lepingu täitmise kohta tuleb ettevõtjale esitada täielikult ja selgelt kirjeldada 7 päeva jooksul pärast seda, kui tarbija on puudused avastanud.
3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende laekumise kuupäevast. Kui kaebus nõuab eeldatavat pikemat menetlemisaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul kättesaamisteate ja teatisega, millal tarbija võib oodata täpsemat vastust.
4. Kui kaebust ei ole võimalik vastastikusel kokkuleppel lahendada, tekib vaidlus, mis on vaidluse lahendamise suhtes vastuvõtlik.
5. Kaebus ei peata ettevõtja kohustusi, kui ettevõtja ei ole kirjalikult teisiti märkinud.
6. Kui ettevõtja leiab, et kaebus on põhjendatud, asendab või parandab ettevõtja tarbija valitud tooteid või tarnitud tooteid tasuta.
 
Artikkel 15 - Vaidlused
1. Ettevõtja ja tarbija vahelisi lepinguid, mille suhtes neid üldtingimusi kohaldatakse, reguleerivad eranditult Madalmaade seadused. Isegi kui tarbija elab välismaal.
2. Kaupade rahvusvahelise müügi lepingute Viini konventsiooni ei kohaldata.
 
Artikkel 16 - Täiendavad või kõrvalekalduvad sätted
Nendest tingimustest tulenevad täiendavad või neist kõrvale kalduvad sätted ei pruugi olla tarbija kulul ja need tuleb registreerida kirjalikult või viisil, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal juurdepääsetaval viisil säilitada.
 

Kasutame küpsiseid, et tagada teile meie veebisaidi parimal võimalikul viisil tutvumine. Kui jätkate veebisaidi kasutamist, eeldame, et olete sellega nõus.