•  x 

  kar leeg
 • slaapplekken

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duur transacties: duur, annulering en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst slechts één of meer technieken voor communicatie op afstand in gebruik zijn. gebruikt;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Domus Naturae - huis van de natuur
Postbus 9120
1800 GE Alkmaar / Nederland
Tel .: +31 (0) 72 202 90 76
E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 
KvK-nummer: 65929926
BTW-identificatienummer: NL856321266B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. het op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook de specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest passend is. gunstig voor hem.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden intact en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van het origineel benadert als zoveel mogelijk.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Producten met afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 •  de prijs inclusief belastingen;
 •  de mogelijke verzendkosten;
 •  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 •  of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 •  de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
 •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 •  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
 •  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 •  de manier waarop de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de door hem op grond van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;
 •  alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;
 •  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 •  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur van de transactie.
 •  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.
Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen in acht.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren en is hij gerechtigd aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en de bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een verlengde transactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij het leveren van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag volgend op de ontvangst van het product door de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger en die aan de ondernemer bekend is gemaakt.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden of niet. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangekondigd gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of de consument het product niet aan de ondernemer heeft geretourneerd, is de koop een feit.
Bij het leveren van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies bij het aanbod en / of uiterlijk bij levering.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt ​​de consument de kosten van terugzending van de goederen.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de webwinkelier is ontvangen of sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd. Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument expliciet toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te geschieden voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten bij producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de bestelling, heeft vermeld. van het contract.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
een. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
een. betreffende logies, vervoer, restaurantdiensten of het verrichten van vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, indien het prijzen betreft die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
een. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.
 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en / of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugd en / of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de datum van totstandkoming van het contract. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor iedere individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent gebruik of toepassing van de producten.
5. De garantie is niet van toepassing als:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en / of bewerkt of indien de consument dit heeft laten repareren en / of bewerken door derden;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldige omgang of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn blootgesteld en / of op de verpakking worden behandeld;
 • Het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 - Duur van transacties: duur, opzegging en verlenging
Annulering
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn. tot een maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de overeengekomen duur opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegging. regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan bij de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dagbladen, kranten en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument kan dit verlengde contract voor het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één keer. maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand, bezorgen van dagbladen, kranten en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dagbladen, kranten en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) kan niet stilzwijgend worden voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 13 - Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te worden voldaan. Bij een overeenkomst tot dienstverlening vangt deze termijn aan na de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Bij verzuim van de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de redelijke kosten die voorafgaand aan de consument bekend zijn gemaakt in rekening te brengen.
 
Artikel 14 - Klachtenprocedure
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
6. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer de producten aan de consument naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
2. Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze voorwaarden mogen niet voor rekening van de consument komen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk ervaart. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.